Smjernice za pripremu lokalnog plana gospodarenja otpadom

Ova publikacija nije tiskana, već je dostupna u elektronskom obliku.

ODRAZ se u sklopu aktivnosti na poticanju održivog razvoja zajednica, već cijeli niz godina bavi pitanjima ispravnog gospodarenja otpadom. Tako smo pripremili Priručnik o ispravnom gospodarenju otpadom te letke o smanjivanju, ponovnoj upotrebi i recikliranju korisnog otpada te o kompostiranju biorazgradivog otpada u kućanstvima.

Pored aktivnosti na promociji ispravnog gospodarenja otpadom u više lokalnih zajednica u Hrvatskoj, u ožujku 2006. smo organizirali Nacionalni skup o gospodarenju otpadom na lokalnoj razini. Na skupu je sudjelovalo više od 180 predstavnika jedinica lokalnih samouprava iz cijele Hrvatske, udruga i drugih zainteresiranih.

Temeljem iskazanog velikog interesa za ovu temu, odlučili smo pripremiti novu publikaciju, koja je nastala u okviru projekta financiranog od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Tako su nastale Smjernice za pripremu lokalnog plana gospodarenja otpadom.

Kao osnova za izradu poslužile su Smjernice "Priprema plana gospodarenja otpadom: metodološke upute" ("Preparing a Waste Management Plan: A methodological guidance note") što ih je je na poticaj Europske komisije 2003. godine pripremio Europski tematski centar o tokovima otpada i tvari (European Topic Centre on Waste and Materials Flow).

Izvorni tekst dijelom je skraćen, a dijelom dopunjen podacima i obavijestima za hrvatske čitatelje.

Izdavač: ODRAZ, 2007.

Smjernice za pripremu lokalnog plana gospodarenja otpadom