09.03.17

Kako proširiti inovacije LEADER-a

Lidija Pavić-Rogošić je 22. veljače 2017. u Bruxellesu sudjelovala na radionici Europske mreže za ruralni razvoj (ENRD) ''Kako proširiti inovacije LEADER-a''. Fokus radionice je stavljen na različite načine na koje LAG-ovi i drugi dionici mogu ojačati i poboljšati inovativne pristupe u LEADER-u na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i razini EU-a, šireći obim rada i djelujući s većim ambicijama.

Pri tome se prepoznaje važnost inovacija u ruralnim područjima, imajući u vidu:

 • da su inovacije jedan od osnovnih načela LEADER grupa koje djeluju širom Europe na lokalnoj razini, ujedno prepoznajući izazove s kojima se susreću u provedbi
 • da postoji veliki broj grupa koje zajedno okupljaju proizvođače i inovatore kako bi rješavali probleme farmera i šumara te
 • da su regije u EU razvile strategije za pametnu specijalizaciju.

Naglašeno je da postoje zajedničke točke, ali i specifične unutar pojedinih pristupa. Fokusirajući se na ulogu LEADER-a u stimuliranju i podršci lokalnoj kreativnosti i mogućnostima za izgradnju lokanih resursa u postizanju najboljih rješenja, radionica je omogućila sudionicima da:

 • istraže kako lokalne strategije koje su pripremili i provode LAG-ovi mogu poboljšati pristup inovacijama
 • razmotre kako se može postići i ojačati sinergija i komplementarnost između inovacija kroz LEADER i lokalno relevantnih elemenata drugih politika EU-a koje promiču inovativnost
 • razmotre set praktičnih akcija i preporuka putem kojih inovacije u aktivnostima LEADER-a mogu biti unaprjeđene i bolje odgovarati lokalnim potrebama te pridonijeti regionalnim i širim inicijativama.

Sudionici su kroz rad u radnim grupama razgovarali o mogućnostima za provedbu i postizanje učinkovitih inovativnih aktivnosti i postizanje veza s drugim ruralnim inovacijskim instrumentima. Na početku se raspravilo što je to inovacija. Rečeno je, između ostalog, da su to ideje pretvorene u praksu s uspjehom.

Zbog čega je važno staviti fokus na inovacije u LEADER-u?

 • promatrati ruralno, ne kao izdvojeno područje, nego dio cjeline
 • ruralne i poljoprivredne prilike moraju biti u interakciji sa širim kontekstom nacionalnih i regionalnih strategija i biti koherentne s njima
 • nadograđujući pristup odozdo, LAG-ovi trebaju potaknuti ruralni razvoj.

Istaknuto je da je LEADER pristup sam po sebi bio inovativan jer je pokazao da se stvari mogu raditi  drugačije. Sada je vrijeme da se ponovno razmisli o inovacijama, uključujući i socijalne inovacije. Iza svake inovacije treba postojati inovacijski sustav koji podupire taj proces (može biti na različitim razinama, može ga inicirati poslovni sektor i dr.), no za to je potrebno imati politike koje podupiru istraživanja i inovacije te nove koalicije, inkubatore, nove propise.
Predstavnica Opće uprave za poljoprivredu je predstavila mogućnosti za povezivanje različitih svjetova ruralnih inovacija.

U panel raspravi o LEADER-u i njegovom mjestu u širem kontekstu ruralnih inovacija, panelisti su predstavili različite programe: AKIS (Agriculture Knowledge and Innovation System), EIP-AGRI (European Innovation Partnerships), Operativne grupe (OG), mogućnosti kroz Obzor 2020.
U grupnom radu su sudionici porazgovarali o uspostavi inovacijske niše za LEADER, a kasnije su tijekom radionice pokušali identificirati elemente koji bi omogućili proširenje i više inovacija po načelima LEADER u ruralnim područjima.

Održane su tri radionice, tijekom kojih se razgovaralo o:

 • stvaranju sinergija, jačanju LAG partnerstava, lokalnim i regionalnim vezama
 • prioritetnim temama za inovacije u LEADER-u, ciljevima i rezultatima;
 • kako od inovativnih strategija doći do inovativnih projekata: kako inovacije LEADER-a ostvariti na terenu.

Sudionici su imali priliku čuti nekoliko inovativnih projekata LAG-ova iz različitih zemalja, npr. iz Danske, Finske, Grčke.

* Više o radionici te prezentacije mogu se naći na sljedećoj poveznici: http://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-seminar-smart-leader_en

Pripremila: Lidija Pavić-Rogošić, ODRAZ/HMRR

 
#OdraziSe