09.03.17

Direktorica ODRAZ-a sudjelovala na 14. Skupštini ELARD-a

Lidija Pavić-Rogošić sudjelovala je ispred Hrvatske mreže za ruralni razvoj na 14. skupštini ELARD-a, održanoj 21. veljače 2017. u Bruxellesu. Skupštinu je otvorila predsjednica Kristina Tammets, koja je pozdravila 20-ak prisutnih članova.

Na početku je dan izvještaj o aktivnostima, koje su se uglavnom sastojale od sudjelovanja na seminarima, radionicama i sastancima (npr. CLLD seminar u Švedskoj, seminar o socijalnoj inkluziji, rasprava o malim gradovima kao katalizatorima ruralnog razvoja u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru - EGSO-u, grupa za Civilni dijalog na kojoj se razgovaralo o budućoj Zajedničkoj poljoprivrednoj politici - ZPP i poziciji pristupa LEADER i sl.). Spomenuta je aktivnost Odbora regija, koji zagovara izradu Bijele knjige o ruralu iz lokalne i regionalne perspektive za europski ruralni program nakon 2020. (White paper on rurality from a local and regional perspective for European rural agenda after 2020), dokumenta koji bi se zauzeo za pristup LEADER. Brošura u kojoj se iznose razlozi za potrebu izrade takvog dokumenta se može naći na sljedećem linku: http://cor.europa.eu/en/news/Documents/brochure-white-paper-final.pdf. Tijekom rasprave se iskazao stav o potrebi deregulacije, a ne simplifikacije ZPP-a.

Razgovaralo se i o Deklaraciji iz Tartua, koja je pripremljena tijekom konferencije ELARD-a o obnovi LEADER/CLLD pristupa nakon 2020., održanoj u studenome 2016. u Tartuu, Estoniji. Dan je pregled diseminacije deklaracije na europskoj razini, ali i u pojedinim zemljama. Predstavnica HMRR je obavijestila da je deklaracija na engleskom jeziku objavljena na web stranici HMRR-a, da se planira prijevod te da su deklaraciju objavili i neki LAG-ovi na svojim stranicama.

Predstavljen je i Akcijski plan ELARD-a s prijedlogom budžeta za 2017., s tim da je posebno naglašeno sudjelovanje u organizaciji 3. Europskog ruralnog parlamenta.

Predstavljene su i potom usvojene izmjene Statuta ELARD-a. Npr. dodano je da organizacija pored LEADER-a promovira i CLLD; pored redovnog članstva, uvedeno je i počasno, a ukinuta je mogućnost statusa promatrača; detaljnije je definirana uloga Skupštine i kvorum te broj članova Savjeta. Za nas je važna nova odredba koja određuje da svaka zemlja ima pravo na samo jedan glas, bez obzira koliko ima redovnih članova iz te zemlje.

Nakon toga su prikazana tri moguća modela plaćanja članarine. Izglasan je sljedeći prijedlog: osnovni godišnji iznos - 500 eura + iznos ovisan o broju LAG-ova + iznos ovisan o svoti namijenjenoj za financiranje LEADER/CLLD. Za Hrvatsku je iznos u sva tri modela isti - 1.500 eura. Kako neke zemlje, uključujući i Hrvatsku, imaju više od jednog člana u ELARD-u, godišnja članarina se može podijeliti.

Nakon završetka rada Skupštine, neformalno je druženje nastavljeno tijekom večere.

Pripremila: Lidija Pavić-Rogošić, ODRAZ/HMRRa

 
#OdraziSe