27.03.17

Članstvo u EU: postignuća i izazovi pružanja boljih usluga građanima (23. i 24. ožujka 2017., Malta)

Jedan od značajnih izazova u EU je kako Uniju približiti građanima. Imajući u vidu taj zadatak, III. grupa Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) koja okuplja predstavnike organizacija raznih interesa, organizirala je sastanak u okviru malteškog predsjedništva EU-om.

Svrha sastanka je bila raspraviti ulogu i kapacitete organizacija civilnog društva u izražavanju potreba i želja građana te mogućnosti da javne vlasti bolje odgovaraju na potrebe građana.

Tijekom uvodnog dijela sastanka govorio je predsjednik Vlade Malte, Joseph Muscat, koji je poželio dobrodošlicu članovima EGSO-a i predstavnicima malteških OCD-a. U svom govoru je istaknuo solidarnost kao ključnu vrijednost EU-a, koja se ne koristi kad ju trebamo pa je poslije zaboravimo, već mora biti konstantno na umu. Osvrnuo se i na povijesni moment za EU, a to je obilježavanje  60. godišnjice od osnutka te potrebe za donošenjem odluke o tome želimo li ići naprijed, ili želimo da ideja EU ode "u mirovinu". Informirao je i dobrim znakovima za razvoj Malte, od najniže stope nezaposlenosti u Europi do 100% iskorištenih EU fondova za  investicije i projekte za građane, male i srednje poduzetnike, financiranje borbe protiv siromaštva i dr. Kao važnu činjenicu je istakao da su se na Malti dogovorili kamo žele ići, postoje razlike u mišljenju o načinu kako postići ciljeve, ali smjer nije upitan. Donijeli su cijeli niz mjera za olakšavanje života građana, od onih za rješavanje manjih prepreka, ali i za rješavanje većih problema za obitelji, poduzetnike,  studente i dr. Na kraju je istaknuo da ne razumije razloge zbog kojih bi netko bio protiv EU, koja donosi jedinstveno tržište i promovira socijalna prava, što je sve sadržano u predloženoj Rimskoj deklaraciji povodom 60. godišnjice EU-a.

Luca Jahier, predsjednik III. grupe EGSO-a je napomenuo da treba osmisliti politike koje odgovaraju na potrebe građana i provoditi ih. Treba postići pravu ravnotežu - inovativnu EU i EU koja brine za svoje građane. Pri tome je naglasio važnost participatornog pristupa i civilnog dijaloga u procesu donošenja javnih politika. Smatra da se povjerenje ne može steći samo e-savjetovanjem, nego direktnim kontaktima i  zajedničkim angažmanom. "Bez povjerenja nema ni ekonomskog napretka", naglasio je Jahier. Treba premostiti udaljenost institucija EU-a i građana, a EGSO ima ulogu tog mosta.

U nastavku su predstavnici različitih područja djelovanja organizacija civilnog društva (okoliš, ravnopravnost spolova, mladi, invalidi, ekonomski razvoj i dr.), medija i vlasti razgovarali o utjecaju članstva u EU na gospodarstvo i prepoznavanje uloge OCD-a u javnoj debati.

Gordon Corina, malteški ekonomist, naglasio je da treba napraviti korak od fokusa samo na rast prema uravnoteženom investiranju u sve dimenzije razvojnog  kapitala: ekonomsku, kulturnu, ljudsku, društvenu i okolišnu. To zahtijeva kontinuiranu pažnju na pristupe holističkom razvoju, temeljeno na poboljšanju blagostanja ljudi, gradeći na specifičnostima pojedinih krajeva i zemalja te ljudskih resursa. "Uz postojanje mnogih mogućnosti podržavanih ekonomskim temeljima, neravnoteže (siromaštvo) se mogu pojaviti kao prijetnje razvoju u skoroj budućnosti." naglasio je Corina na kraju.

U drugom dijelu sastanka, fokus je stavljen na pružanje usluga građanima, naročito sposobnosti malih i srednjih poduzetnika i stručnjaka da osiguraju visoko-kvalitetne usluge svojim klijentima, pacijentima ili potrošačima.  Predstavnici slobodnih profesija te malih i srednjih poduzetnika razgovarali su s predstavnicima potrošača i vlade o etičkim i sigurnosnim zahtjevima te o novim sigurnosnim zahtjevima na europskoj razini.

Pripremila: Lidija Pavić-Rogošić

 
Konferencija EGSO-a